სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის ვალდებულება

დამტკიცდა მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი საქართველოს მთავრობის დადგენილებთ №381.აღნიშნული საქმიანობის განხორციელება კომპანიებს ავალდებულებს სამეწარმეო საქმიანობის რეესტრში რეგისტრაციას.

მშენებლობასა (F)და სამშენებლო მასალების წარმოებასთან(C) დაკავშირებული სამუშაოები:

 1. შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

41.2. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

41.20.საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

 1. სამოქალაქო მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

42.1.საავტომობილო გზებისა და რკინიგზის მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.11.გზებისა და ავტობანების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.12.მიწისზედა და მიწისქვეშა რკინიგზის მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.13.ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.2.საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.21. გამანაწილებელი საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.22. გამანაწილებელი ობიექტების მშენებლობასთან ელექტროენერგიით და ტელეკომუნიკაციებით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.9.სამოქალაქო მშენებლობის სხვა სამუშაოები.

42.91.წყლის ნაგებობების მშენებლობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

42.99. სამოქალაქო მშენებლობის სხვა სამუშაოები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი.

43.სპეციალიზებული სამშენებლო სამუშაოები:

43.1. არსებული ნაგებობების აღებასა და სამშენებლო მოედნის მომზადებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

43.11.შენობების დაშლასა და აწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

43.12. სამშენებლო მოედანზე მოსამზადებელი სამუშაოები.

43.13.სადაზვერვო ბურღვასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

43.2. ელექტროტექნიკური, საზეინკლო და სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

43.21. ელექტროტექნიკური და სამონტაჟო სამუშაოები.

43.22. წყალგაყვანილობის, გათბობისა და ჰაერის კონდიცირების სისტემების მონტაჟთან დაკავშირებული სამუშაოები.

43.29. სხვა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.

43.3.მოსაპირკეთებელი სამშენებლო სამუშაოები.

 1. 31.საბათქაშე სამუშაოები.

43.32.სადურგლო და სახუროო სამუშაოები.

43.33.იატაკის დაგება და კედლის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

43.34.სამღებრო სამუშაოები.

43.39. სხვა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები.

43.9. სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები.

43.91. გადახურვის სამუშაოები.

43.99.9. სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი სხვა არალითონური

მინერალური პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:

23.2. ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

დაკავშირებული სამუშაოები.

 1. ლითონის მზა ნაწარმის წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:
 2. სამთომოპოვებით მრეწველობასა და კარიერების დამუშავებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:
 3. შავი და ფერადი ლითონების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები (C):
 4. ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:
 5. კოქსისა და ნავთობპროდუქტების მოპოვებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:
 6. ქიმიურ წარმოებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:
 7. მერქნის დამამუშავებელ წარმოებასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:
 8. მეტყევეობასთან (A) დაკავშირებული სამუშაოები:
 9. საფეიქრო და მსუბუქ მრეწველობასთან (C) დაკავშირებული სამუშაოები:
 10. კვების პროდუქტების წარმოებასთან დაკავშირებული სამუშაოები:
 11. ტრანსპორტთან (H) დაკავშირებული სამუშაოები:
 12. საბითუმო და საცალო ვაჭრობასთან (G) დაკავშირებული სამუშაოები:
 13. წყალმომარაგების, კანალიზაციის, ნარჩენების მართვასა და დაბინძურებისგან გასუფთავებასთან (E)დაკავშირებული სამუშაოები:

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.