უძრავი ქონების შეფასება ბანკებისთვის

კომერციული ბანკებისათვის უძრავი ქონების შეფასების  ინსტრუქცია ამოქმედდა. მისი მიზანია  უძრავი ქონების შეფასების ხარისხის ამაღლება; შეფასების პროცესის გამჭვირვალობა; შემფასებლის ეთიკის სტანდარტების განსაზღვრა.მიმდინარე წლის ბოლომდე ამოქმედდება აგრეთვე კანონი საშემფასებლო საქმიანობის შესახებ.

 

ეროვნული ბანკის ინსტრუქციით უძრავი ქონების შეფასებისას 2019 წლის 01 იანვრიდან სავალდებულო ხდება შესაფასებელი ქონების ინსპექტირება.დადგენილია კორექტირების ზღვრული ნორმები. კომერციული ბანკი ვალდებულია შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შემფასებელთან დადებული ხელშეკრულება ეროვნული ბანკის მოთხოვნით თუ შემფასებლის საქმიანობა არ არის შესაბამისობაში ინსტრუქციასთან ან არსებობს გონივრული ეჭვი დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით.

ინსტრუქცია ადგენს  შემფასებლის ეთიკის სტანდარტს და ითხოვს , რომ შემფასებელი უნდა იყოს მაღალი რეპუტაციის მქონე პირი, რომელსაც გააჩნია სათანადო კვალიფიკაცია, უნარი,შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა და გამოცდილება შეფასების ხარისხიანად განხორციელებისათვის.

Contact us

Nearby Metro Akhmeteli, on the top of ProCredit Bank, floor 3
+995 597 37 05 12
+995 32 272 98 10
Working time 09:30-19:00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

About company

About us

Welcome to the web-site of the company Auditservice. The company has been operating since 2009 and implements its activity based on own principles in relationship with customers:

Company News

ევროკავშირის საგრანტო პროგრამა JOINT OPERATIONAL PROGRAMME - BLACK SEA BASIN
საგრანტო პროგრამის ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020 გარგლებში ჩატარდა სპეციალაური სემინარი აუდიტებისთვის, Managing Authority-ის მიერ წარმოდგენილ იქნა შესაბამისის კითხვარი. აუდიტსერვისმა 2019 წლის განმავლობაში განახორციელა პროექტის 4 მონაწილის აუდიტი,შესაბამისად ტრენინგის თემატიკა ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. სემინარზე განიხილეს მომავალის მიზნები და ორიენტირი, აუდიტორების მიერ ჩასატარებელი აუდიტორული პროცედურების დეტალები ,დანართების შევსების წესი.შეხვედრა წარიმართა კითხვა-პასუხის რეჟიმში.